NOTAS

TEN20 #2; Spaces 121 & 122
ASHTON BELL #1; Spaces 112 & 113
ASHTON BELL #2; Spaces 114 & 115

INSTRUCCIONES DE USO

Sin instrucciones

Enchufes / enchufes